ضد یخ

GSK Super Antifreeze

GSK Super Antifreeze


توليد شده از پايه اتيلن گلايكول و افزودنــــيهاي آلي با عمر طــولاني و بكار گيري تكنولو‍ژي روز آمريكــا و اروپا توليد گرديده است.

مطابق با استاندارد ملي شماره 338 ايران ميباشد.

در توليد اين ضد يخ تمامي فلزات بكار رفته در انواع موتورهاي ديزلي و سواري تست شده و بهترين فرمولاسيون جهت سالم نگه داشتن موتور بكار گرفته شده است. اين ضد يخ با پكيج ORGANIC جهت 200000 كيلومتر كاركرد مفيد توليد گرديده است.

در بسته بندي 1 - 2/5 - 4 - 20 و 230 کیلویی

Antifreeze Sp.Gr @ 15.5°C
Min
Boilin point
50% - 100%
PH aq 50% Mix in water Freezing point
60% - 100%
Chavacteristic
99.5% 1.11 108 - 170 8.5 Clear -49 - -18 Resault