روغن موتور

GSK 5000 motor oil SC/CC SAE40

روغن موتور ملیران 5000 SC/CC SAE40-50


اين محصول از روغن پايه ويرجين و افزودنيهاي ضد اكسيداسيون، ضد سائيدگي، بالا برنده شاخص TBN، مواد پاك كننده و ضد كف با تكنولوژي روز آمريكا و اروپا توليد گرديده است. مطابق با استاندارد ملي شماره 585 ايران ميباشد.

اين روغن جهت استفاده در خودروهاي سواري كاربراتوري و ديزلي سبك غير سوپر شارژ و خودروهايي كه سازنده توصيه نموده قابل استفاده ميباشد.

در بسته بندي 1 - 4 - 20 و بشکه 220 ليتري

Loss weight of bearing Loss
Max
Corrosion
Max
Sp.Gr @ 15.5°C
Min
Pour Point
Max
Flash Point
Min
Kin.viscosity @ 100°C
Min
SAE
20 3% 1 b 0.89 -11 230 16 40
20 3% 1 b 0.89 -11 230 21 50

روغن موتور

GSK 6000 motor oil SE/CC 20W50

روغن موتور ملیران 6000 SE/CC 20W50


اين محصول از روغن پايه ويرجين و افزودنيهاي ضد اكسيداسيون، ضد سائيدگي، بالا برنده شاخص TBN، مواد پاك كننده و ضد كف و مواد پايدار كننده حرارت بالا با تكنولوژي روز آمريكا و اروپا توليد گرديده است.

مطابق با استاندارد ملي شماره 1343 ايران ميباشد.

اين روغن مولتي گريد و جهت استفاده چهار فصل توليد گرديده و محصولي كلاسيك جهت خودروهاي سواري انژكتوري مدل پائين و ديزلي سبك غير سوپر شارژ كه سازنده توصيه نموده است مناسب مي باشد.

در بسته بندي 1 - 4 - 20 و بشکه 220 ليتري.

Loss weight of bearing Loss
Max
Corrosion
Max
Sp.Gr @ 15.5°C
Min
Pour Point
Max
Flash Point
Min
Kin.viscosity @ 100°C
Min
SAE
22 5% 1 b 0.885 -24 220 19 20W50

روغن موتور

GSK 10000 motor oil SG/CC 20W50

روغن موتور ملیران 10000 SG/CC 20W50


اين محصول از روغن نيمه سنتتيك و افزودنيهاي ضد سائيدگي، ضد خورندگي، ضد زنگ زدگي، ضد سايش، ضد كف، بالا برنده شاخص TBN، مواد پاك كننده و مواد پايدار كننده روغن در حرارت بالا و با تكنولوژي روز آمريكا و اروپا توليد گرديده است.

مطابق با استاندارد ملي شماره 4783 ايران مي باشد.

اين روغن جهت استفاده در موتورهاي بنزيني با طراحي 1990 به بعد همچنين موتورهاي ديزلي سبك و نيمه سنگين غير سوپر شارژ قابل استفاده مي باشد.

در بسته بندي 4 - 20 و بشکه 220 ليتري

Loss weight of bearing Loss
Max
Corrosion
Max
Sp.Gr @ 15.5°C
Min
Pour Point
Max
Flash Point
Min
Kin.viscosity @ 100°C
Min
SAE
20 5% 1 b 0.885 -24 220 19 20W50

روغن موتور

GSK 12000 motor oil SJ/CF 15W40

روغن موتور ملیران 12000 SJ/CF 15W40


اين محصول از روغن نيمه سنتتيك و افزودنيهاي ضد سائيدگي، بالا برنده شاخص TBN، مواد پاك كننده و ضد كف و مواد پايدار كننده روغن در حرارت بالا توليد شده و بدليل كيفيت بالاي مواد افزودني از موتور محافظت نموده و به راحتي حرارت زائد موتور را دفع مي نمايد.

مطابق با استاندارد ملي شماره 9185 ايران ميباشد.

اين روغن جهت استفاده در موتورهاي بنزيني با طراحي تا سال 2000 به بعد و همچنين موتورهاي ديزلي سبك و غير سوپر شارژ و خودروهايي كه سازنده آنها توصيه نموده است مناسب مي باشد.

در بسته بندي 4 - 20 و بشکه 220 ليتري

Loss weight of bearing Loss
Max
Corrosion
Max
Sp.Gr @ 15.5°C
Min
Pour Point
Max
Flash Point
Min
Kin.viscosity @ 100°C
Min
SAE
22 5% 1 a 0.885 -24 210 19 20W50

روغن موتور

GSK 15000 motor oil SL/CF 20W50

روغن موتور ملیران 15000 SL/CF 20W50


اين محصول از روغن سنتتيك و افزودنيهاي ضد اكسيداسيون، ضد خوردگي، ضد زنگ و معلق كننده آلودگيها، ضد كف و مواد پايدار كننده روغن در حرارت بالا توليد گرديده و به راحتي حرارت زائد موتور را دفع مي نمايد.

مطابق با استاندارد ملي شماره 9186 ايران ميباشد.

اين محصول روغني ممتاز جهت مصرف در كليه خودروهاي سواري مدرن تمام انژكتوري با سرعت و شتاب بالا و همچنين موتورهاي ديزلي سوپر شارژ قابل استفاده مي باشد.

در بسته بندي 4 - 20 و بشکه 220 ليتري

Loss weight of bearing Loss
Max
Corrosion
Max
Sp.Gr @ 15.5°C
Min
Pour Point
Max
Flash Point
Min
Kin.viscosity @ 100°C
Min
SAE
20 5% 1 a 0.885 -24 210 19 20W50

روغن موتور

GSK 15000 motor oil CF4 15W40

روغن موتور ملیران 15000 CF4 15W40


روغن موتور ديزلي ممتاز توليد شده از روغن پايه ويرجين نيمه سنتتيك و افزودنيهاي ضد سائيدگي، ضد خوردگي، ضد زنگ، مواد معلق كننده آلودگيها، تقويت كننده TBN، ضد كف و مواد پاك كننده با تكنولوژي روز اروپا و آمريكا توليد گرديده است.

مطابق با استاندارد ملي شماره 11379 ايران ميباشد.

اين محصول جهت موتورهاي ديزلي نيمه سنگين و سنگين سوپر شارژ با دور بالا و طراحي سال 2000 به بعد و موتورهاي بنزيني طبق توصيه توليد كننده قابل استفاده مي باشد.

در بسته بندي 20 و بشکه 220 ليتري

Loss weight of bearing Loss
Max
Corrosion
Max
Sp.Gr @ 15.5°C
Min
Pour Point
Max
Flash Point
Min
Kin.viscosity @ 100°C
Min
SAE
20 10% 1 a 0.89 -24 210 16 15W40

روغن موتور

GSK 15000 motor oil CH4 15W40

روغن موتور ملیران 20000 CH4 15W40


روغن موتوري ديزلي با كارايي بالا – توليد شده از روغن سنتتيك و افزودنيهاي ضد سائيدگي، ضد خوردگي، ضد زنگ، مواد معلق كننده آلودگيها، تقويت كننده TBN، ضد كف و مواد پاك كننده با تكنولوژي روز اروپا و آمريكا توليد گرديده است.

مطابق با استاندارد ملي شماره 11380 ايران ميباشد.

اين محصول روغني ممتاز جهت استفاده در تمامي خودروهاي سواري و ديزلي سبك، ديزلي نيمه سنگين، ديزلي سنگين سوپر شارژ و توربو ديزل با دور بالا که از سال 2000 به بعد و كليه خودروهايي كه سازنده توصيه نموده قابل استفاده مي باشد.

در بسته بندي 20 و بشکه 220 ليتري

Loss weight of bearing Loss
Max
Corrosion
Max
Sp.Gr @ 15.5°C
Min
Pour Point
Max
Flash Point
Min
Kin.viscosity @ 100°C
Min
SAE
10 10% 1 a 0.88 -24 210 16 15W40

روغن موتور

GSK DD 8000

روغن موتور ملیران DD 8000 CD SAE40-50


اين محصول از روغن پايه ويرجين و افزودنيهاي ضد اكسيداسيون، ضد سائيدگي، بالا برنده شاخص TBN، مواد پاك كننده و ضد كف جهت افزايش كارايي در موتورهاي ديزلي توليد گرديده است.

مطابق با استاندارد ملي شماره 1342 ايران ميباشد.

اين محصول جهت موتورهاي ديزلي در شرايط سخت و همچنين ديزلي غير سوپر شارژ و انواع خودروهاي ترابري و راهسازي و شناورهاي دريايي ديزلي و موتورهايي كه سازنده توصيه نموده قابل استفاده مي باشد.

در بسته بندي 20 و بشکه 220 ليتري

Loss weight of bearing Loss
Max
Corrosion
Max
Sp.Gr @ 15.5°C
Min
Pour Point
Max
Flash Point
Min
Kin.viscosity @ 100°C
Min
SAE
20 4% 1 a 0.9 -12 240 16 40
20 4% 1 a 0.9 -11 240 21 50